termscontition

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน 
ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

  1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
  2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดที่ท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
  3. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
  4. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
  5. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า 
นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าและการรับประกันสินค้า 

สินค้าแบรนด์ Deerma 
1.รับประกันสินค้าตัวเครื่อง 1 ปี
2. การเคลมสินค้าภายในระยะเวลา 7 วันที่รับสินค้ากรณีมีปัญหาจากการผลิต
3.หลักฐานในการเคลมสินค้า หลักฐานการสั่งซื้อ/ตัวสินค้า อุปกรณ์ต้องครบตามแพ็คเกจ โดยไม่เสียหาย ไม่ตกหล่น งัดแงะ และต้องมีกล่องสินค้า
4.กรณีมีการเปลี่ยนสินค้า ร้านจะรับประกันสินค้าชิ้นใหม่ต่อไปตามระยะเวลาที่เหลืออยู่
5.สภาพสินค้าที่เกิดจากความเสียหายจากผู้ใช้ เช่น แตก ชำรุดบุบ ไหม้ เป็นต้นถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธี หรือการสั่งซื้อที่เกิดความผิดพลาดของลูกค้า ไม่ว่ากรณีใด

แบรนด์ Philips Water
1.การรับประกันสินค้า2ปี รับประกันแค่ตัวเครื่องไม่รวมไส้กรอง
2.หลักฐานในการเคลม
- ลูกค้าต้องลงทะเบียนรับประกันทางเว็บไซต์
- หลักฐานคำสั่งซื้อ
- พร้อมหมายเลข Serial Number 
ต้องมีหลักฐานครบทั้ง 3 อย่าง หากข้อมูลไม่ครบตามที่ระบุจะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้าทุกกรณี
3.สภาพสินค้าที่เกิดจากความเสียหายจากผู้ใช้ เช่น แตก ชำรุดบุบ ไหม้ เป็นต้นถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธี หรือการสั่งซื้อที่เกิดความผิดพลาดของลูกค้า ไม่ว่ากรณีใด
4. ระยะเวลาการรับประกันจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ไป 24 เดือน (ดูจากใบเสร็จของ บริษัทฯ หรือ ทางร้าน ที่ออกให้กับลูกค้า) โดยที่บริษัทจะคิดค่าบริการสินค้าจากรุ่นที่มีการติดตั้ง หากเรียกช่างเข้าไปตรวจสอบจะมีค่าบริการ 500 บาท แต่จะไม่คิดค่าใช้จ่ายในส่วนของอะไหล่และตัวสินค้า
5. ชิ้นส่วนที่ได้รับการซ่อมแซม จะได้รับการรับประกันตามเวลาที่เหลืออยู่ของระยะเวลาการ รับประกันเดิม หรือ60 วัน นับแต่วันที่ได้รับการซ่อมแซม แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะนานกว่า
6. การบริการซ่อมเครื่องที่อยู่ระหว่างอายุการรับประกัน ชิ้นส่วนที่ชำรุดต้องคืนให้กับทางบริษัทฯ
7. การชำรุดบกพร่องจากสาเหตุต่อไปนี้ไม่ถือว่าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
การใช้งานที่ผิดวิธีหรือการแปรสภาพตัวเครื่องจากปกติของตัวเครื่อง หรือดัดแปลงสินค้า
ความเสียหายอันเกิดจากกระแสไฟที่จ่ายเกินเข้าเครื่องความเสียหายอันเกิดจากการตก หล่น หรือกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือซ่อมโดยไม่ใช่ช่างของ ทางบริษัทฯ
ความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติต่างๆ
ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์หรือแมลง
ความสึกกร่อนของอุปกรณ์เกิดจากสภาพผิดปกติของสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่เครื่องตั้งอยู่
การใช้อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์มาตรฐานของบริษัท
8. การรับประกันตัวเครื่องไม่ครอบคลุมถึงชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกต่างๆ ของตัวเครื่องและ อุปกรณ์ที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเกิด จากการกระแทกไม่ว่าในลักษณะใดๆก็ตาม
9. หากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซ่อม จะมีการแจ้งลูกค้าก่อนเพื่อให้ลูกค้าพิจารณาอนุมัติซ่อม สินค้าก่อนดำเนินการซ่อมทุกครั้ง (เฉพาะสินค้าที่อยู่นอกเหนือการรับประกันหรือนอกเหนือ เงื่อนไขการ รับประกัน)
10. ผู้ซื้อจะต้องเก็บใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวันที่และสถานที่ซื้อผลิตภัณฑ์และเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการส่งเคลมสินค้า
11. ศนูย์บริการขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการกับเครื่องหรืออุปกรณท์ ที่ทางศนูย์ตรวจสอบพบว่ามีข้อ ผิดปกติตามข้อ 4.
12. ต้องมีอาการเสียจริง และกรุณาบอกหรือแจ้งอาการเสียที่พบจริงอย่าละเอียด
13. สินค้าอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยแตกหัก ไม่มีรอยขูดขีด หรือแกะ หรือ ทรุดโทรมจากการใช้งานที่ ผิดวิธี

แบรนด์ 1MORE

1.รับประกันสินค้าตัวเครื่อง 1 ปี
2. การเคลมสินค้าภายในระยะเวลา 7 วันที่รับสินค้ากรณีมีปัญหาจากการผลิต
3.หลักฐานในการเคลมสินค้า หลักฐานการสั่งซื้อ/ตัวสินค้า อุปกรณ์ต้องครบตามแพ็คเกจ โดยไม่เสียหาย ไม่ตกหล่น งัดแงะ และต้องมีกล่องสินค้า
4.กรณีมีการเปลี่ยนสินค้า ร้านจะรับประกันสินค้าชิ้นใหม่ต่อไปตามระยะเวลาที่เหลืออยู่
 5.สภาพสินค้าที่เกิดจากความเสียหายจากผู้ใช้ เช่น แตก ชำรุดบุบ ไหม้ เป็นต้นถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธี หรือการสั่งซื้อที่เกิดความผิดพลาดของลูกค้า ไม่ว่ากรณีใด

แบรนด์ Joybos

1. รับประกันร้าน 1 เดือน 
2.กรณีสั่งสินค้าผิดรุ่น ผิดสี ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า รบกวนตรวจสอบให้ถี่ถ้วนก่อนกดสั่งนะคะ
3. การเปลี่ยนสินค้าใน 7 วัน กรณีเครื่องมีริ้วรอยตำหนิ /หน้าจอแตก/ตัวเครื่องมีรอยบุบ/แตก ต้องแจ้งภายใน 24 ชม. พร้อมภาพถ่าย วิดีโอตอนแกะกล่อง 
4.สภาพสินค้าที่เกิดความเสียหายจากผู้ใช้ เช่น แตก ชำรุดบุบ ไหม้ มีคราบน้ำ คราบสนิม เป็นต้นถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธี 
5.สินค้า 7 วัน ต้องมีอุปกรณ์ครบถ้วน พร้อม กล่องสินค้า ถ้าไม่มีกล่องสินค้าทางเราจะส่งซ่อมทันที
6.กรณีสินค้ามีปัญหาด้านการจัดส่งหรือสูญหาย รบกวนแจ้งกลับเพื่อตรวจสอบภายใน 15 วันหลังมีการส่งออก ทางร้านไม่สามารถ ตรวจสอบหากเกินเวลาที่กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยทุกกรณี 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้